Nhà Phố 3 tầng (NP091)

Phí TK: 26.000.000 đồng

Nhà Phố 2 tầng (NP090)

KT: 5.6m x 16m

Phí TK: 26.800.000 đồng

Nhà Phố 2 tầng 1 tum (NP089)

KT: 4m x 14m

Phí TK: 20.500.000 đồng

Nhà Phố 2 tầng 1 tum (NP088)

KT: 4.5m x 14m

Phí TK: 23.625.000 đồng

Nhà Phố 2 tầng (NP087)

KT: 5.5m x 17m

Phí TK: 28.000.000 đồng